app-dicts / sword-VietLCCMN

Lời Chúa Cho Mọi Người

Official package sites : https://crosswire.org/sword/modules/ModInfo.jsp?modName=VietLCCMN ·

Lời Chúa Cho Mọi Người, Bản dịch do Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ thực hiện. Dẫn nhập và chú thích : Bernard Hurault, Louis Hurault. Hà Nội: Nhà Xuất Bản Tôn Giáo, 2007.

v1.0 :: 0 :: gentoo

Modified
License
crosswire
Keywords
~amd64 ~loong ~ppc ~riscv ~x86

app-text / sword : Library for Bible reading software

app-text / sword-modules : All the unlocked modules for app-text/sword, grouped by language

Repository mirror & CI · gentoo
Merge updates from master
WANG Xuerui · gentoo
app-dicts/sword-VietLCCMN: keyword 1.0 for ~loong
Signed-off-by: WANG Xuerui <xen0n@gentoo.org>
Repository mirror & CI · gentoo
Merge updates from master
Marek Szuba · gentoo
app-dicts/sword-*: keyword for ~riscv
Signed-off-by: Marek Szuba <marecki@gentoo.org>
Repository mirror & CI · gentoo
Merge updates from master
Marek Szuba · gentoo
app-dicts/sword-VietLCCMN: new package
Signed-off-by: Marek Szuba <marecki@gentoo.org>